โปรแกรมคำนวณหาพื้นที่วงกลม

พื้นที่วงกลม ¶กำลัง 2

การเขียน Flow Chart

 

 

การเขียนโปรแกรม

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>

</style></head>

<body>

<?
$r = $_POST[r];
$sum = (22/7)*$r*$r;
?>
</body>
</html>

 

 

 

 

เส้นผ่าศูนย์กลาง(r)