They offer different flash templates with latest features.

วิีีดีิโอ ป๋วย อึ้งภากรณ์

                                                       

การแสดงบนเวที และพิธีเปิดอนุสรณ์สถาน view
ข่าวช่อง 7 - ป๋วย อึ๊งภากรณ์ view
ข่าวช่อง 9 - ป๋วย อึ๊งภากรณ์ view
ความรู้คือประทีบ view
ความรู้คือประทีบ 72 ปี อ.ป๋วย view
คอนเสริทงาน 72 ปี อ.ป๋วย และพิธีเปิดอนุสรณ์สถาน view
งานที่ระลึก 70 ปี อ.ป๋วย view
พิธีถวายสังฆทาน อธิการบดีกล่าวรำลึกถึงอาจารย์ป๋วย view
พิธีรับอัฐิ ท่านศาสตราจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ view
พิธีลอยอังคาร ศาสตราจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ view
ย้อนรอย ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ view
รายการกรองสถานการณ์ อ.ป๋วย กับชาวบ้าน view
รายการขอคิดด้วยคน ตอนเศรษฐกิจต่างมุม 50 ปีคณะเศรษฐศาสตร์ view
รายการจดหมายเหตุกรุงศรี ตอนดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ view
รายงาน 72 ปีอ.ป๋วย view
ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เยี่ยมธรรมศาสตร์ view
สนทนาทางวิชาการ สามทศวรรษของการพัฒนามนุษย์ view
สไลด์และแฟชั่นโชว์ ผ้าไทในอุษาคเนย์ view
ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์ จากช่อง 5 view
อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 2536 view
เพลงพื้นบ้านเพื่อ อ.ป๋วย view
เพื่อนเดือนตุลา อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ view
เสวนา คิดถึงอาจารย์ป๋วย คนดีที่เหลืออยู่ view
แซววาที งาน 72 ปี ดร.ป๋วย view