They offer different flash templates with latest features.

การกำหนดราคาและปริมาณการ
ผลิตสินค้าในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูก
ขาดและตลาดผู้ขายน้อยราย

                                                       


       ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition) มีลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดผูกขาดผสมกัน คือ มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมาก (แต่ไม่มากเท่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์) สินค้าของผู้ผลิตแต่ละรายมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย และสามารถใช้ทดแทนกันได้ (แต่ไม่สมบูรณ์) เมื่อผู้ผลิตแต่ละรายผลิตและขายสินค้าที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถหาอุปสงค์และอุปทานรวมในตลาดได้ ดังนั้นราคาดุลยภาพที่เกิดขึ้นจึงมีได้หลายราคาขึ้น  อยู่กับความแตกต่างของสินค้าแต่ละประเภท ทำให้ผู้ผลิตสามารถกำหนดราคาสินค้าให้แตกต่างกันได้บ้าง
เส้นอุปสงค์ ที่ผู้ผลิตเผชิญจึงเป็นเส้นที่มีค่าความยืดหยุ่นสูง เนื่องจากมีสินค้าอื่นที่สามารถใช้ทดแทนได้มาก       ดุลยภาพในระยะสั้น จากการที่ไม่สามารถหาอุปสงค์และอุปทานรวมของตลาดได้ การวิเคราะห์ดุลยภาพในกรณีนี้ จะเป็นการวิเคราะห์ดุลยภาพในการกำหนดราคาและปริมาณการผลิตของผู้ผลิตแต่ละราย ภายใต้ข้อสมมติว่าผู้ผลิตแต่ละรายต้องการกำไรสูงสุด (MC=MR)
       สำหรับการผลิตระยะสั้นนี้ ผู้ผลิตแต่ละรายอาจได้รับกำไรส่วนเกิน หรือกำไรปกติ หรืออาจจะขาดทุนก็ได้ ทั้งนี้ขั้นอยู่กับโครงสร้างของต้นทุนการผลิตของผู้ผลิตรายนั้นๆ
       ดุลยภาพในระยะยาว โดยปกติผู้ผลิตในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนี้มักจะได้รับกำไรส่วนเกินในระยะสั้น แต่ในระยะยาวผู้ผลิตแต่ละรายจะได้รับเพียงกำไรปกติเท่านั้น เนื่องจากกำไรส่วนเกินนี้จะเป็นตัวดึงดูดให้มีผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาในตลาดมากขึ้น ส่งผลให้เส้นอุปสงค์ที่ผู้ผลิตแต่ละรายเผชิญขยับลดต่ำลง จนกระทั่งกำไรส่วนเกินมีค่าเท่ากับศูนย์